Стан бр.37

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Соработник

  • Фросина Ангелеска, архитект

3д визуелизација

  • Маријана Николовска, М-р Арх.
  • Фросина Ангелеска, архитект

Локација

  • Белград

Година

  • 2021