Фасада за Стопанска банка АД Скопје (Oбештетување на конкурс)

Проектот за реконструкција на фасадата на главната филијала на Стопанска банка во Скопје влезе во најтесниот избор, поточно во првите пет. Користени се модерни материјали, како композитен панел, брисолеи, стакло и природен кршен камен.

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Томислав Аврамовски, Дипл.инж.арх.
  • Јасмина Димова, Дипл.инж.арх.

Награда

  • Обештетување во тесен круг од првите пет решенија

Година

  • 2009