АРХИТЕКТУРА

1. Изготвување на проектна документација за сите фази од Основен проект за станбени, комерцијални, угостителски и други објекти од втора категорија:

– Фаза архитектура
– Фаза статика
– Фаза водовод и канализација
– Фаза електрика
– Фаза машинство
– Елаборати и потврди за енергетска ефикасност
– Елаборати за противпожарна заштита (ППЗ)
– Геодетски елаборати

2. Изготвување на Идејни проекти за станбени, комерцијални, угостителски и други објекти
3. Проекти за адаптација на објекти
4. Проекти за адаптација со пренамена на објекти
5. Проекти за доградба или надградба на станбени објекти
6. Проекти за реконструкција на објекти

ДИЗАЈН

1. Дизајн на фасади на секаков тип на објекти
2. Партерно уредување
3. Дизајн на специфични парчиња мебел како винарии, библиотеки, миндери, детски кревети и друго
4. 3д визуелизација
5. Спецификација на материјали според проект

ЕНТЕРИЕРИ

1. Проектирање на станбени, угостителски и комерцијални објекти
2. Проектирање на кујни
3. Проектирање на санитарни простории
4. Проекти за реконструкција на секаков тип на ентериери.

*Изведбата не ја вршиме ние, туку нудиме услуга од наши долгогодишни соработници.