Стан бр.31

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Маријана Николовска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Фотографија

  • Ана Маљановска

Локација

  • Скопје

Година

  • 2020